สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ตระหนักใส่ใจในการดูและรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ได้รับสวัสดิการตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ตระหนักใส่ใจในการดูและรักษาสุขภาพ    ของตนเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพเป็นหมู่คณะอย่างครบวงจร โดยให้บริการตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เอ็กซเรย์ปอด (โรงพยาบาล) ตลอดจนตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก (สำหรับสตรี)      โดยทางโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ได้มาให้บริการ ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง ไม่เสียเวลาในการปฏิบัติราชการ ส่งผลให้บุคลากรสุขภาพดีกันถ้วนหน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดีของบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามสโลแกนของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ที่ว่า “งานได้ผล คนมีความสุข”  จึงได้กำหนดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีขึ้นมาในวันนี้