โรงเรียนบ้านฝังงา ประกาศเจตนารมณ์ สภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนบ้านฝังงา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ สภานักเรียนตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ ลดขยะ มีจิตอาสา รู้เท่าทันข่าวปลอม  ป้องกันเหตุเกิดจากความรุนแรง

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านฝังงา ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นางสาวสุภาพ วันสารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนประกาศเจตนารมณ์ สภานักเรียน ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้ ส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข ส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม เฟคนิวส์  (Fake News) และส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุ่นแรงจากการ กลั่นแกล้งรังแกผู้อ่อนแอกว่า Bully “สภานักเรียน ก้าวไกล เด็กไทย พัฒนา”

โรงเรียนบ้านฝังงา ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีนางสาว สุภาพ วันสารัมย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๗๘ คน เป็นกรรมการสภานักเรียน กรรมการนักเรียน จำนวน ๑๐ คน มีนักเรียนที่เข้าร่วม ประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน

กิจกรรมเด่นของสภานักเรียน กรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านฝังงา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในรอบปีที่ผ่านมา  มีดังต่อไปนี้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  การร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๖  การบำเพ็ญประโยชน์วันคลายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๖ และกิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ ร่วมกับชุมชน ฯลฯ