++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2563 ประจำปี 2563 +++

^^^วันพฤหัสบดี  ที่ 13   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ    ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่ 1/2563 ผู้เข้าประชุมมีรองผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ,ผู้บริหารศึกษาในสังกัดจำนวน  123  คน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 10 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 142 คน  ก่อนวาระการประชุมได้มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษารางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานได้  จำนวน 1 โรงเรียน และสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานได้  จำนวน 10 โรงเรียน หลังจากนั้นนายทวีผล  แปงณีวงค์  ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน  ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดในแนวทางการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา จากนั้นเป็นการาชี้แจงการสอบ RT  ปี 2562 โดยนางสาวรุ่งทิพย์  อนุเมธางกูร  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    // ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เลขที่ 98ถนนขุนลุมประพาสตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน58000โทร.053-611282โทรสาร.053-611445
ธีรธิดา พรหมมาแบน