++ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU )ระหว่าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 กับ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน +++

^^^วันพฤหัสบดี  ที่ 13   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU )  สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษากับอาชีวศึกษา เพื่อจะพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวนโยบายาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตอบสนองความต้องการของภาคผู้ใช้กำลังคนในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจการเรียนวิชาชีพและพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพ นำไปสู่การวางเส้นทางการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพในอนาคตของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  กับนายทวีผล  แปงณีวงค์  ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน และระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 กับโรงเรียนในสังกัด และระหว่างวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนกับโรงเรียนในสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดยมีนายสุภาพ กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และนายชัยสิทธิ์  สง่างาม รองผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน  ร่วมMOU ด้วย ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    // ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เลขที่ 98ถนนขุนลุมประพาสตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน58000โทร.053-611282โทรสาร.053-611445
ธีรธิดา พรหมมาแบน