ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) อำเภอพังโคนและอำเภอพรรณานิคม  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนที่เข้าสอบในครั้งนี้….ชุลีพร/ข่าว