สพฐ. ร่วมพิธีลงนาม MOU เพื่อพัฒนางานวิจัยโครงการทุนการศึกษา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยโครงการทุนการศึกษา ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด ภายใต้แนวคิด “19 ปี เส้นทางของการให้ โอกาสทางการศึกษา : สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน” พร้อมการเสวนาหัวข้อ “โอกาสการศึกษากับสังคมไทย” โดยมีผู้แทนจากทั้งสองฝ่าย รวมถึงผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุนในโครงการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้บริการสังคม ด้วยงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับ และผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ มีงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งคณะฯประสงค์จะทําความร่วมมือกับบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถนอกเหนือจากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการสนับสนุนด้านเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และอื่น ๆ อันสมควรให้กับนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการผลิต ผลงานวิจัย การจัดสัมมนาทางวิชาการในรูปแบบของ Forum หรือการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ที่สําคัญเป็นการเปิดโอกาสแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพในการได้รับประสบการณ์จากการเข้าดูงานจริงภายในบริษัท โดยมอบหมายโครงการที่ชัดเจน เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้

ขณะที่บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด เป็นธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนแบรนด์ “ชาร์ป” ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีฐานะยากจนและเรียนดี ตั้งแต่ชั้น ม.1 จนจบระดับชั้นสูงสุดในสายอาชีพและระดับชั้นอุดมศึกษา ตั้งแต่ ปี 2544 เป็นต้นมา โดยในปี 2559 บริษัทได้ปรับนโยบายการให้ทุน กฎเกณฑ์ และอัตราทุนใหม่เพื่อให้เกิดความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นอัตราทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 4,000 บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 8,000 บาท ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้บริหารจัดการเองทั้งหมด เช่น การคัดเลือกนักเรียนทุน การโอนเงินทุนให้แก่นักเรียน การติดตามผลการเรียน การใช้จ่ายเงินทุนของนักเรียน ตลอดจนการจัดค่ายนักเรียนทุน การให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลนักเรียนทุน และสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา