ผอ.สพม.3 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนทุ่งช้างวิทยาคม จ.อยุธยา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดโลกวิชาการ “ตำนานอรัญญิกภูมิปัญญาชาวบ้าน สานต่อลดเวลาเรียน พากเพียรมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” ณ หอประชุม 100 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายอภิรักษ์ กงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ดังนี้ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับข้อมูลการรับนักเรียนโดยตรงจากทางโรงเรียน พร้อมทั้งร่วมให้คำปรึกษาเรื่องการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้ร่วมงาน ชมกิจกรรม ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนเยี่ยมชมบริเวณอาคารสถานที่ ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมไปถึงเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี ระหว่างโรงเรียนกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการ ผลงานของนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ งานห้องสมุด งานแนะแนว นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวที และกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ซึ่งมีคณะครู และนักเรียนระดับประถมศึกษา ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมกว่าหกร้อยคน