สพป.กระบี่ ลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา” กับสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2563 ที่ลานพิกุล วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา” กับนายศิวกรณ์  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่  พร้อมผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่  โดยมีนางแสงระวี  แซ่ตั๋น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กระบี่ พร้อมนายขจร  เหมจินดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ร่วมลงลายมือชื่อเป็นสักขีพยาน  โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.กระบี่  44 โรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.เขต 13 ตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดกระบี่ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่   ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานกว่า 500 คน

นายสายัณห์  ไกรนรา  กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้  เพื่อเพิ่มโอกาสและเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ร่วมกับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ทุกสถาบัน ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตอบสนองความต้องการภาคผู้ใช้กำลังคน รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจการเรียนวิชาชีพ นำไปสู่การวางเส้นทางการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสมต่อไป เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ร่วมกันบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสและการเชื่อมโยงการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเด็กกระบี่สู่ระดับประเทศต่อไป