สพป.ชลบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (RT) ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด เพื่อให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ