สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทุกสังกัด และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นศูนย์สอบ มีหน้าที่รับผิดชอบ วางแผน ประสานงานการสอบ ควบคุม กำกับ ติดตามให้การดำเนินการสอบของศูนย์สอบและสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และนำเข้าข้อมูลผลการสอบรายบุคคลของนักเรียนในระบบ NT Access วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 สนามสอบจำนวน 147 สนามสอบ นักเรียนที่เข้าสอบจำนวน 3,785 คน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2