“ตลาดนัดร้อยร้าน ตลาดนัดมือสอง ” กิจกรรมดีๆ ที่อนุบาลอุตรดิตถ์ส่งเสริมและสืบสาน

14  กุมภาพันธ์ 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตลาดนัดร้อยร้าน ตลาดนัดมือสอง” ณ  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กิจกรรม “ตลาดนัดร้อยร้าน ตลาดนัดมือสอง”  เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จัดให้เด็กๆ มาอย่างต่อเนื่องหลายปีมาแล้ว ซึ่งจะกำหนดจัดกิจกรรมช่วงเวลาก่อนปิดภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษาจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้พื้นฐานอาชีพ เสริมสร้างทักษะอาชีพประกอบการค้าขาย จากประสบการณ์จริง โดยน้อมนำพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง เช่น ประหยัด อดออม โดยนำสิ่งของที่ไม่ใช้มาทำให้เกิดมูลค่าและเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นหาทักษะต่างๆ ที่ตนถนัดและชอบเพื่อค้นหาตนเอง รวมถึงมีการคิด วิเคราะห์ วางแผนตลอดแนวด้วยประสบการณ์จริงจากการจำหน่ายสินค้า รวมถึงทำบัญชีรายรับรายจ่าย คิดต้นทุนกำไรในการเป็นพ่อค้าแม่ค้าจากประสบการณ์จริง ซึ่งในวันนี้  มี นายนายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  นายชวลิต  คำเพ็ง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการออมวันละน้อย ตามรอยสมเด็จพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ มีพ่อค้า แม่ค้าทุกระดับชั้น รวมถึงผู้ปกครองต่างนำสินค้ามาวางจำหน่ายหลากหลายชนิดเป็นจำนวนมาก เด็กๆ ต่างตื่นเต้นกับซื้อ- ขาย สินค้า ท่ามกลางรอยยิ้มของผู้ร่วมงานความสนุกสนาน และเสียงเชื้อเชิญให้เลือกซื้อสินค้าจากเด็กๆ