สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการReading Test (RT)

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก