++ท่านรองสุภาพ กาวิ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RTชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562 อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

^^วันศุกร์ ที่ 14  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  นายสุภาพ  กาวิ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน   เขต 1   ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียน ในการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(ชั้น ป.1) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ///  ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เลขที่ 98ถนนขุนลุมประพาสตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน58000โทร.053-611282โทรสาร.053-611445
ธีรธิดา พรหมมาแบน