สพฐ.ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  นายอำนาจ วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย รศ. เอกชัย  กี่สุขพันธ์  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้บริหาร สพฐ.ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563  ณ  ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีวาระที่น่าสนใจดังนี้  การขอเพิ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 , การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล , การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ปี 2563 , การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 , รายงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา , การรวมและการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ฐิติมา  ชาลีกุล