ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา สพม.19 เจ้าภาพฟุตซอลระหว่างหน่วยงาน “ตาโขนลีก” ครั้งที่ 1

ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย เปิดเผยว่า โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเปิดสนามกีฬาให้คนไทยได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายจังหวัดเลย THAI LOEI 4.0 เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว ภายใต้การค้าการลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ใช้หลักบูรณาการเชิงพื้นที่ทุกภาคส่วนที่จะร่วมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จึงใช้กีฬาเป็นสื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการในอำเภอด่านซ้าย ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระหว่างหน่วยงานราชการในอำเภอด่านซ้ายขึ้น ภายใต้ชื่อ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2562-12 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งทำการแข่งขันทุกเย็นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย อำเภอด่านซ้าย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เทศบาลตำบลด่านซ้าย เทศบาลตำบลศรีสองรัก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอด่านซ้าย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่.247 สถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย และโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา เป็นเจ้าภาพ

ซึ่งได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากนายชนาส  ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 จากนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ถ้วยรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม จากนางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอด่านซ้าย ถ้วยรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม จากดร.จิตติศักดิ์  นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ถ้วยรางวัลนักเตะผู้ทรงคุณค่า จากนายแพทย์ภักดี  สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ผลปรากฏว่า ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมอำเภอด่านซ้าย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ตชด.247

…………………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม.19