สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ประจำปีการศึกษา 2562

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน  (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2562   ของโรงเรียนในสังกัด   จำนวน  110  สนามสอบ   ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส  และเป็นไปตามมาตรฐานของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ