พิธีเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อฝึกให้ลูกเสือรู้จักการทำงานร่วมกันช่วยเหลือกัน เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี พร้อมนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ของกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกให้ลูกเสือรู้จักการทำงานร่วมกันช่วยเหลือกัน เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี พร้อมนำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าค่ายพักแรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข โดย กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ จัดระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองทะลอก อำเภอเมืองบุรีรัมย์  มีลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๘๘ คน ผู้กำกับและรองผู้กำกับ จำนวน ๕๖ คน และกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑ จัดระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) อำเภอบ้านด่าน มีลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๘ คน รวม  ๕๑ หมู่ ผู้กำกับและรองผู้กำกับ จำนวน ๘๗ คน

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างแท้จริง เนื่องจากมีทักษะกระบวนการคิด การวางแผน ประเมินผลและพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและสามารถนำทักษะกระบวนการทางลูกเสือ ไปบูรณาการได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเป็นผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพในทุกๆ ด้าน