สพป.ตาก เขต 1 เปิดบ้านวิชาการ TS Open House 2020

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ระดับชั้น ป. 1 ถึง ม.3 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน สื่อ  นวัตกรรม ในแต่ละสายชั้น  เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ  เพื่อเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มีโอกาสเยี่ยมชมผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก ทั้งทางด้านวิชาการและการแสดงความสามารถบนเวที.