นิทรรศการวิชาการ “BBT OPEN HOUSE 2020” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นิทรรศการวิชาการ “BBT OPEN HOUSE 2020” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามโรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อแสดงผลงานที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรีนรู้ การศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทัักษะในการดำรงชีิวิตที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาของผู้ปกครองและชุมชนมาโดยตลอด อีกทั้ง งานนิทรรศการวิชาการ นับเป็นเวทีสำหรับนักเรียนที่จะได้แสดงความสามารถ นำผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการศึกษา การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม และประสบการณ์ ตกผลึกออกมาเป็นผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่าพันคน