สพป.เลย เขต ๒ ติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ที่โรงเรียนบ้านเอราวัณ อำเภอเอราวัณ นายกานนท์   แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้ออกติดตามและให้กำลังใจแก่นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของโรงเรียนบ้านเอราวัณ ซึ่งมี นายอนุกูล  ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอราวัณ ได้อำนวยความสะดวกในการติดตามการประเมินทุกห้องเรียน เพื่อให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา โอกาสเดียวกันนี้ได้พบปะพร้อมแจ้งข้อราชการกับผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเอราวัณทุกโรงเรียนในโอกาสจัดประชุมร่วมกับนายอำเภอเอราวัณเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาการเผาอ้อยเผาป่า แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕  ได้แก่ การเดินหน้าโครงการอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย ในวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๓ จะมีการจัดสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การนำผู้บริหารสถานศึกษาไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ