สพป.เลย เขต ๒ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเคลื่อนที่ (Mobile English Learning Center)

วันศุกร์ที่  ๑๔  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่โรงเรียนบ้านหนองบัว   อำเภอภูหลวง  นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเคลื่อนที่ (Mobile English Learning Center)  ที่โรงเรียนบ้านหนองบัว เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Primary Education English Resource Center: PEER Center) ของอำเภอภูหลวง ซึ่งกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและประเทศในกลุ่มอาเซียน กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Mobile English Learning Center) เพื่อขยายผลจากการศึกษานำร่อง ในภาคเรียนที่ ๑ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กำหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จากทุกโรงเรียนในอำเภอผาขาว เข้าร่วมกิจกรรมโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง (Active Learning)  ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเน้นกิจกรรมการฝึกปฏิบัติจริง (Active Learning)