ประธานการประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
ประธานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติงานมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขต การดำเนินงาน
โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และข้อราชการต่าง ๆ ที่จะร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

ช่อเอื้อง ชาสุนทร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)