กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3

         โรงเรียนมีโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและส่งผลผลิตสู่โครงการอาหารกลางมาตลอดทั้งปี  นอกจากนักเรียนได้รับอาหารโปรตีนราคาถูกแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย

ไข่ไก่ได้มาจากไหน?  ได้มาอย่างไร ?
เป็นคำถามที่เด็กๆ ถาม 
ไปดูของจริง!!!!!!! 

นายนิพนธ์ มณีรัตน์

การศึกษา
-มัธยมต้นจาก รร.จะนะวิทยา สงขลา
-ปริญญาตรี จากวิทยาลัยครูสงขลา
-ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

การทำงาน
ครู รร.ท่าแพผดุงวิทย์ สตูล
ครู รร.สาครพิทยาคาร สตูล
ผช.อจญ.รร.ควนกาหลงวิทยาคมฯ สตูล
ผอ.ผอ.รร.ควนกาหลงวิทยาคม สตูล
ผช.ผอ.รร.ควนเนียงวิทยา สงขลา
ผช.ผอ.รร.นาทวีวิทยาคม สงขลา
รองผอ.รร.นาทวีวิทยาคม สงขลา
ผอ.รร.บ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต3ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน

ผลงาน
-ได้ร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาโปรแกรมบริหารสถานศึกษาของกรมสามัญศึกษา
-ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ประมาณ 15 ปี