กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อยปี 2561 : โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3

              โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ได้เป็นโรงเรียนผู้นำในการจัดกิจกรรมระดับอนุบาลมาหลายปี  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลลำไพล  และได้เชิญโรงเรียนในเครือข่ายและนอกเครือข่าย  จากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต่างๆ มาร่วมกิจกรรม  ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด  ผลที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 2-3) ได้รับความรู้และประสบการณ์เชิงวิทยาศาสตร์  คุณครูที่สอนระดับปฐมวัยได้ร่วมคิด ร่วมทำ เกิดความรัก-สามัคคี และได้รับความรู้ใหม่ๆ ไปพัฒนาที่โรงเรียนของตนเองอีกด้วย

นักวิทยาศาสตร์ในอนาคต

นักวิทยาศาสตร์ในอนาคต

นักวิทยาศาสตร์ในอนาคต

 

นายนิพนธ์ มณีรัตน์

การศึกษา
-มัธยมต้นจาก รร.จะนะวิทยา สงขลา
-ปริญญาตรี จากวิทยาลัยครูสงขลา
-ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

การทำงาน
ครู รร.ท่าแพผดุงวิทย์ สตูล
ครู รร.สาครพิทยาคาร สตูล
ผช.อจญ.รร.ควนกาหลงวิทยาคมฯ สตูล
ผอ.ผอ.รร.ควนกาหลงวิทยาคม สตูล
ผช.ผอ.รร.ควนเนียงวิทยา สงขลา
ผช.ผอ.รร.นาทวีวิทยาคม สงขลา
รองผอ.รร.นาทวีวิทยาคม สงขลา
ผอ.รร.บ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต3ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน

ผลงาน
-ได้ร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาโปรแกรมบริหารสถานศึกษาของกรมสามัญศึกษา
-ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ประมาณ 15 ปี