กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อยปี 2561 : โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3

              โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ได้เป็นโรงเรียนผู้นำในการจัดกิจกรรมระดับอนุบาลมาหลายปี  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลลำไพล  และได้เชิญโรงเรียนในเครือข่ายและนอกเครือข่าย  จากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต่างๆ มาร่วมกิจกรรม  ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด  ผลที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 2-3) ได้รับความรู้และประสบการณ์เชิงวิทยาศาสตร์  คุณครูที่สอนระดับปฐมวัยได้ร่วมคิด ร่วมทำ เกิดความรัก-สามัคคี และได้รับความรู้ใหม่ๆ ไปพัฒนาที่โรงเรียนของตนเองอีกด้วย

นักวิทยาศาสตร์ในอนาคต

นักวิทยาศาสตร์ในอนาคต

นักวิทยาศาสตร์ในอนาคต

 

นายนิพนธ์ มณีรัตน์