รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชร กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทินกร  หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1 เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมไปถึงการพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเตรียมรายงานต่อพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  และการพิจารณาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อเตรียมรายงานต่อพลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี  ในการนี้  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   นางภวาสุ   แพงสี   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดน  นางสุมิตรา  กลิ่นบุปผา 

รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชร กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทินกร  หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมไปถึงการพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเตรียมรายงานต่อพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
และการพิจารณาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อเตรียมรายงานต่อพลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี 
ในการนี้  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   นางภวาสุ   แพงสี   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดน  นางสุมิตรา  กลิ่นบุปผา 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดน (สาขาบ้านโละโคะ) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดน (สาขาบ้านโละโคะ) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม