สพม.19 เป็นกำลังใจนักเรียน ม.6 พิชิตข้อสอบ โอเน็ต

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และคณะลงพื้นพื้นที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนหนองหินวิทยาคม โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม โรงเรียนภูหลวงวิทยา และโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ที่ห้องประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม อ.หนองหิน จ.เลย โดยคณะวิทยากรจาก อักษรเจริญทัศน์  ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นเดินทางไปให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนภูเรือวิทยา อ.ภูเรือ จ.เลย

ทั้งนี้ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 จำนวน 5 วิชา ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ วิขาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์ และจะประกาศผลสอบภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563