สพป.กระบี่ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรมเซนทารา อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์สปา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่  นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563   เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยใช้ “ห้องเรียนเป็นฐาน หน้างานคือ นักเรียน” ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ทุกคน  นักวิชาการศึกษา ทุกคน ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

นายสายัณห์  ไกรนรา กล่าวว่า  ในการจัดทำแผนปฏิบัติการจะเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ “ห้องเรียนเป็นฐาน หน้างานคือนักเรียน” เน้นคุณภาพผู้เรียน ลดความเหลื่อมล้ำ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน บริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
โดยกำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ด้าน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การปฏิบัติ   เช่น จิตอาสาพระราชทาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV) ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ สถานศึกษาและนักเรียนพระราชทาน เป็นต้น  ด้านที่ 2 การนำนโยบายสู่การปฏิบัติของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ  เช่น โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เป็นต้น  ด้านที่ 3 การนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพป.กระบี่ สู่การปฏิบัติ เช่น การพัฒนาอ่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็น 100% (ห้องเรียน ป.7) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสู่โรงเรียนในสังกัด การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในสำนักงาน (Big Data) การพัฒนาผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT / NT / ONET และเตรียม PISA 2021 การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่าง สพฐ. และ สอศ. รวมถึงหน่วยงานการศึกษาอื่น ห้องเรียนอาชีพ โครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สภานักเรียน การบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  กิจกรรมลูกเสือ  กิจกรรมกีฬาและบูรณาการ และกีฬาสัมพันธ์ครูกระบี่เกมส์  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน งานมหกรรมวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรราม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยมของชาติ กิจกรรมงานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้  กิจกรรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ระบบคู่พัฒนา กิจกรรมท PR ดิจิตัล การสร้างกายภาพ ภูมิทัศน์ของโรงเรียนและสำนักงานให้สวยสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการ โดยให้จัดทำจุดเช็คอิน โรงเรียนละอย่างน้อย 1 จุด  การพัฒนาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (Active Learning) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายขององค์กรว่า “คนสำราญ  งานสำเร็จ”  และค่านิยมองค์กร “ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม”  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ 3 วัน ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563