สพป.สิงห์บุรี ประชุมบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.เป็นประธานการประชุมบุคลากร สพป.สิงห์บุรีเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และการนำผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการฯ มาตรฐานสำนักงานฯ และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ KRS) เพื่อนำไปพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี