งานเปิดโลกวิชาการ “S.K.W. OPEN HOUSE 2020” โรงเรียนสาคลีวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดโลกวิชาการ S.K.W. OPEN HOUSE 2020 “เล่นอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ สู่ทักษะชีวิต 4.0” ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวรพีพรรณ กีตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาคลีวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่และโรงเรียนอื่น ๆ รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอล 7 คน ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมแข่งขันรับรางวัล ภายในงานเปิดโลกวิชาการ มีกิจกรรม อาทิ การแสดงของกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ การนำเสนอผลงานการแข่งขันภาพยนตร์สั้นระดับประเทศ การมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักเรียนเยาวชนดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ การจัดนิทรรศการการแสดงผลงานของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ระดับประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาคลีวิทยา โรงเรียนวัดสามตุ่ม โรงเรียนวัดมารวิชัย โรงเรียนวัดคู้สลอด โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 217 คน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนสาคลีวิทยา