“Big Cleaning Day ” & ปลูกต้นไม้ในใจคน ปลุกคน สพฐ รักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการบุคลากรในสังกัด พร้อมนำ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และมีการคัดแยกขยะ โดยขยะทีมีจำนวนมากคือเศษใบไม้ ได้มีการนำมาพัฒนาเป็นปุ๋ยหมัก สร้างประโยชน์ต่อยอดและเพิ่มมูลค่าของเศษใบไม้ ต่อจากนั้นนายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้นำข้าราชการและบุคลากร ในสังกัด ปลูกต้นไม้ ” ต้นอินทนิล” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างเสริมปลุกจิตสำนึกโดยการเริ่มต้นปลูกต้นไม้ในใจคน ปลุกคน สพฐ ให้รักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยมีบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตลอดจนแม่บ้านทำความสะอาดประจำสำนักงาน สพฐ. เพื่อสร้างความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานของรัฐต่อไป โดยมีเป้าหมาย ผู้เข้ารับการอบรมฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากร จำนวน 59 คน แม่บ้านทำความสะอาด 2 คน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 61https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QZN_QoeFGAPUxTIHtgU37RwJTlvqU3fR