สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563  ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่รับผิดชอบ  ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ร.ร.บ้านยางหวาย อ.คอนสวรรค์/ร.ร.บ้านห้วยกนทา อ.หนองบัวแดง/ร.ร.แหลมทองผดุงวิทย์ อ.ภักดีชุมพล และร.ร.อนุบาลบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า  ตามลำดับ  โดยมีนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/คณะศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยนางรัชฎาพร  ชูสกุล  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนและคณะบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  ร่วมลงพื้นที่ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจฯ  ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ให้เป็นไปตามนโยบาย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /สพฐ./กระทรวงศึกษาธิการ/มติ ครม.