สพฐ.ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ และชมรมครู ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนพิเศษของรัฐบาล อาทิ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล, นายการุณ สกุลประดิษฐ์, นายชลำ อรรถธรรม และนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายนำการกีฬามาใช้ในการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ สามารถนำความรู้ความสามารถด้านกีฬาไปใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและครอบครัว จึงเป็นจุดประสงค์ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงนี้ขึ้นและได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ และชมรมครู ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้สามารถนำความรู้ความสามารถด้านวิขาการ ทักษะด้านกีฬา และทักษะชีวิตไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว และยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้วย

สำหรับการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะให้ความร่วมมือในการจัดประชุมประสานความร่วมมือ กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ขณะที่ สพฐ. ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายแนวทางปฏิบัติโครงการสานฝันฯ ให้เข้าถึงเยาวชน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดหลักสูตรบูรณาการวิชาการและการกีฬาควบคู่กัน และสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และแผนการเรียนศิลป์ภาษา-กีฬา ทางด้านกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการเตรียมความพร้อม จัดหาสถาบันอุดมศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสามารถด้านกีฬาให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามศักยภาพและความสามารถ โดยจะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความร่วมมือสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการจัดหาสถาบันอุดมศึกษาให้แก่เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสามารถด้านกีฬา และสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดหาสถานศึกษาในสังกัดเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรี ด้านสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะและศักยภาพทั้งด้านการเรียนและกีฬา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความเสมอภาค ด้านชมรมครูผู้ปกครองในโครงการสานฝันฯ ให้ความร่วมมือในการดูแล กำกับ ติดตามความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน และศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เป็นผู้ประสานการดำเนินกิจกรรมของทุกฝ่าย รวมทั้งกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของโครงการในทุกระดับ

“กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. ได้ดำเนินโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบันในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนในโครงการ จำนวน 1,689 คน ใน 12 โรงเรียน ซึ่งจากการลงนามบันทึกข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” ในครั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมและจัดหาสถาบันการศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสามารถด้านกีฬาให้สามารถเข้าศึกษาได้ตามศักยภาพและความสามารถ เพื่อนำความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ทักษะกีฬา และทักษะชีวิตไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ดูแลตนเอง ครอบครัว เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ดังคำขวัญที่ว่า “จุดประกายความฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ภาพ/ บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ งานข่าว ศนท.สพฐ.