การสอบขั้นปฎิบัติการและประเมินผลลูกเสือ ในสังกัด สพม. 36

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการสอบขั้นปฎิบัติการและประเมินผลลูกเสือ  ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  จำนวน 4 ราย ณ ห้องเกียรติยศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดเชียงราย (ลูกเสือ 13)  ที่ผ่านการอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) ประเภท สามัญรุ่นใหญ่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้ารับการสอบ ดังนี้ 1.) น.ส.สุภมาส จินะราช นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 2.) นายปริญญา รักพ่อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 3.) น.ส.กัญญาภัค ชัยธิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 4.) นายลัลน์พัฒน์ บัญญานิตยกาล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  /น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว