สพฐ. แถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบุษบงกช เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ได้แถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 51 เรื่อง ประกอบด้วย รางวัลดีเด่น 13 เรื่อง และรางวัลชมเชย 38 เรื่อง เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทย ซึ่งประพันธ์และจัดทำภาพประกอบโดยคนไทย พิมพ์โฆษณาในประเทศไทย ให้มีคุณภาพดี มีสารประโยชน์ และมีปริมาณทวีขึ้นเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน อันจะส่งผลดีต่อการสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่คนไทย และสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประกวดหนังสือดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการกระจายหนังสือดี มีคุณภาพ มีสารประโยชน์สู่สาธารณชนให้แพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเพื่อกระตุ้นให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้จัดพิมพ์ ผู้ประพันธ์ ผู้วาดภาพประกอบ และบุคคลทั่วไปร่วมส่งหนังสือเข้าประกวด ส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการผลิตหนังสือเกิดความกระตือรือร้น ตระหนักและให้ความสำคัญที่จะผลิตหนังสือดี มีคุณค่า มีสารประโยชน์ และเป็นมาตรฐานสากล พัฒนารูปแบบและเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ทำให้ประชาชนมีหนังสือที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

ในปีนี้ มีหนังสือที่ส่งเข้าประกวดมากกว่าปีที่แล้ว โดยกลุ่มหนังสือที่มีหนังสือส่งเข้าประกวดมากขึ้น ได้แก่ หนังสือนวนิยาย หนังสือกวีนิพนธ์ หนังสือรวมเรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (บทร้อยกรอง) หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก และหนังสือสวยงาม มีนักเขียนมืออาชีพ มีชื่อเสียง และได้รับรางวัลจากงานเขียนส่งหนังสือเข้าประกวดจำนวนมากขึ้น รวมถึงมีนักเขียนชื่อใหม่ ๆ หลายคนส่งหนังสือเข้าประกวดมากขึ้น หนังสือในทุกประเภท เป็นหนังสือที่ดี มีคุณภาพ มีเรื่องราวที่น่าสนใจ การนำเสนอเนื้อหามีการค้นคว้าความถูกต้องของข้อมูล มีการอ้างอิงแหล่งสืบค้นต่าง ๆ มีกลวิธีในการประพันธ์ที่มีความแปลกใหม่ และการประยุกต์วิธีการเล่นเกมมาใช้ในการเล่าเรื่อง

สำหรับการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นการประกวดหนังสือที่ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 โดยปีนี้ มีผู้ประพันธ์ ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมส่งหนังสือประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 425 เรื่อง จากสำนักพิมพ์ 142 แห่ง แยกเป็นกลุ่มหนังสือต่างๆ จำนวน 9 กลุ่ม ได้แก่ หนังสือสารคดี หนังสือนวนิยาย หนังสือกวีนิพนธ์ หนังสือรวมเรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี หนังสือการ์ตูน/นิยายภาพ และหนังสือสวยงาม โดยผลการพิจารณาตัดสินรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 มีหนังสือได้รับรางวัล 51 เรื่อง แบ่งเป็น รางวัลดีเด่น 13 เรื่อง และรางวัลชมเชย 38 เรื่อง ดังต่อไปนี้

รางวัลดีเด่น 13 เรื่อง แบ่งตามประเภทหนังสือ ได้แก่
หนังสือสารคดี เรื่อง ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา โดย นางมยุรี วีรประเสริฐ, นางสาวศาสตรัตน์ มัดดิน และนางสาวปิยนันท์ เพชระบูรณิน / พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หนังสือนวนิยาย เรื่อง วายัง อมฤต โดย อนุสรณ์ ติปยานนท์ / บริษัท ดินแดนบุ๊ค จำกัด
หนังสือกวีนิพนธ์ เรื่อง ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ โดย รินศรัทธา กาญจนวตี / สำนักพิมพ์ออน อาร์ต
หนังสือรวมเรื่องสั้น เรื่อง 24 ชั่วโมง โดย แพรพลอย วนัช / สำนักพิมพ์นาคร
หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี เรื่อง เที่ยวบ้านเพื่อนสนุกจัง โดย กฤษณะ กาญจนาภา วชิราวรรณ ทับเสือ / สำนักพิมพ์สานอักษร
หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี
– ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง ก ไก่ไดโนเสาร์ โดย ชีวัน วิสาสะ / สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
– ประเภทสารคดี เรื่อง พระพุทธเจ้า : พุทธปัญญาและชาดก โดย ณิชาวีร์ เพิ่มพูนปฏิพัทธ์ / บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี
– ประเภทบันเทิงคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
– ประเภทสารคดี เรื่อง ความสุขของเด็กสมาธิสั้น โดย นักเขียนผีเสื้อเด็ก ๆ หมายเลข 13 /
– ประเภทบทร้อยกรอง เรื่อง กวีน้อย โดย รังสิมันต์ จุลหริก
หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ
– การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป เรื่อง My Little Kitchen 2 : ครัวบ้านบ้าน ภาคฤดูร้อน โดย Pittmomo / สำนักพิมพ์บัน ในเครือ บจก. บันลือ พับลิเคชั่นส์
– การ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก เรื่อง นิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดย กฤษดา พึงปิติพรชัย / บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
หนังสือสวยงาม
– ประเภททั่วไป เรื่อง ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา โดย นางมยุรี วีรประเสริฐ, นางสาวศาสตรัตน์ มัดดิน และนางสาวปิยนันท์ เพชระบูรณิน / พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
– ประเภทสำหรับเด็ก เรื่อง โขนไทย โดย ณิชาดา ทวีศิลป์ / สำนักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

รางวัลชมเชย 35 เรื่อง แบ่งตามประเภทหนังสือ ดังนี้
หนังสือสารคดี มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1) จารไว้ในภาพ 1-2 โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย / อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย (บ้านเรียนน้ำริน) 2) ประวัติศาสตร์และศิลปะสุโขทัย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุรพล ดำริห์กุล / สำนักพิมพ์เมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด) 3) เรือเครื่องผูก ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์นับพันปี โดย เอิบเปรม และ ยุวดี วัชรางกูร /บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด
หนังสือนวนิยาย มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ไต้ก๋ง โดย ประชาคม ลุนาชัย / บริษัท ดินแดนบุ๊ค จำกัด 2) ไม่มีเธออยู่ข้าง โลกนี้ก็กว้างเกิน โดย ปะการัง / สำนักพิมพ์เช้าวันอาทิตย์ 3) ยุคสมัยแห่งความสิ้นหวัง Generation of Hopelessness โดย จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท /แพรวสำนักพิมพ์
หนังสือกวีนิพนธ์ มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ซึ่งปีกชีวิตหมายเหตุ โดย สานิตย์ สีนาค 2) ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเปลี่ยนไป โดย วิษณุ พุ่มสว่าง / มหาวิทยาลัยรังสิต 3) สองฝั่งแม่น้ำเก่า โดย ลอง จ้องรวี / สำนักพิมพ์โรงนาบ้านไร่
หนังสือรวมเรื่องสั้น มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1) กวีพูด : รวมสิบเรื่องสั้นของฟ้า โดย ฟ้า พูลวรลักษณ์ / สำนักพิมพ์สมมติ 2) เรื่องราวในหนึ่งวันกับเหตุการณ์ไม่ปกติอื่นๆ โดย กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ 3) อาถรรพ์ภาพวาดเสือดำและเรื่องราวอื่นๆ โดย กำพล นิรวรรณ / ผจญภัยสำนักพิมพ์
หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ครอบครัวของฮามี่ โดย กระติก / บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด 2) งานฉลองของไส้เดือน โดย ชีวัน วิสาสะ / มูลนิธิเอสซีจี 3) ประภาคารกับหิ่งห้อยตัวน้อย โดย หิ่งห้อยในป่า (ชาตรี แสงพุฒ) / บริษัท ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี แบ่งเป็น
– ประเภทบันเทิงคดี มี 2 เรื่อง ได้แก่ 1) รออีกหน่อยนะ โดย พี่ข้าวตู / สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก 2) โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!) ตอน ความลับใต้ผืนทราย โดย งามพรรณ เวชชาชีวะ/ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
– ประเภทสารคดี มี 1 เรื่อง ได้แก่ 1) ความปลอดภัยทางน้ำ โดย สุไลมาน เจะอุบง / สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้ (Deep South Student Council : DSC) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.
หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี แบ่งเป็น
– ประเภทบันเทิงคดี มี 2 เรื่อง ได้แก่ 1) ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุด โดย ปะการัง/ สำนักพิมพ์เช้าวันอาทิตย์ 2) ลูกไม้กลายพันธุ์ โดย จันทรา รัศมีทอง / บริษัท สำนักพิมพ์บรรณกิจ 1991 จำกัด
– ประเภทสารคดี มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1) จากศึกบางกุ้งถึงศึกอะแซหวุ่นกี้ เผยโฉมยุทธศาสตร์พม่ารบไทยยุคธนบุรี โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ / สำนักพิมพ์เมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด) 2) หอยทากและดวงดาว Langtang…Falling in Love โดย ละเวง ปัญจสุนทร / สำนักพิมพ์โล้พระจันทร์ 3) WHY SO DEMOCRACY ประชาธิปไตยมีดีอะไร? โดย พริษฐ์ วัชรสินธุ / บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด
– ประเภทบทร้อยกรอง มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1) เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง โดย กิตติ อัมพรมหา 2) ดอกสร้อยวรรณศิลป์ โดย สุปาณี พัดทอง / สำนักพิมพ์ออน อาร์ต 3) เพียงรพิพรรณผ่องด้าว โดย รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล / มหาวิทยาลัยรังสิต
หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ แบ่งเป็น
– ประเภททั่วไป มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1) JUICE : ARRIVALS โดย ART JEENO / สำนักพิมพ์แซลมอน ในเครือบริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด 2) OST รักนี้…ไม่มีกำหนดคืน 4 โดย มุนิน/สำนักพิมพ์ 10 มิลลิเมตร 3) ตำนานกำเนิดพระพิฆเนศ โดย โอม รัชเวทย์ / สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
– ประเภทสำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การินจูเนียร์ ดาร์กไนท์ ก็พวกเราประหลาดแล้วจะทำไม? เล่ม 3 ทำไมพวกเธอถึงทำอะไรประหลาดล่ะ? โดย สุธารส เนินปลอด / บริษัท ซีซีเอ็กซ์ จำกัด 2) นิทานพื้นบ้านภาคใต้ โดย กฤษดา พึงปิติพรชัย / บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด 3) โรงเรียนโรบอท ถอดรหัสอัจฉริยะ การูด้าโค้ด ปะทะ ยัยจอมป่วนทิวา โดย ดุนนียา อับดุลกาเดร์ / สำนักพิมพ์ E.Q. Plus ในเครือ บริษัท อี.คิว. พลัส กรุ๊ป จำกัด
หนังสือสวยงาม แบ่งเป็น
– ประเภททั่วไป มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1) 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส 333 YEARS SIAMESE ENVOY TO FRANCE โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี/กระทรวงการต่างประเทศ 2) พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดย สิริพร มูฮำมัด, ภาคภูมิ น้อยวัฒน์ และปิยะวรรณ วงศ์เจริญรัตน์/ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 3) สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 REMINISCENCE OF RATTANAKOSIN II (1851 – 1911) โดย หม่อมหลวงภัคภรจันท์ เกษมศรี / บริษัท สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ จำกัด
– ประเภทสำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ใคร ทำอะไร ที่ไหนนะ โดย ณิชาวีร์ เพิ่มพูลปฏิพัทธ์/ บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด 2) ใครนะอยู่ในป่า โดย กุลวรากร เอกอัครากุล / บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด 3) ฝายคือชีวิต โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ และชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ / บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 18 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี