การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ชมรมศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ชมรมศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมมณีโชติรส สพป.ลำปาง เขต 1