สพป.พังงา อบรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้โรงเรียนในสังกัด

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้ นางสาววิไลลักษณ์  คำดำ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นวิทยากรอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (วิธีเฉพาะเจาะจง) ให้แก่ข้าราชการครูในสังกัด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา