สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565  เพื่อพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด นโยบาย รัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ มีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอ/ตัวแทนศึกษานิเทศก์,ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา,ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  เข้าร่วมประชุมฯ  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1