สพป.ลพบุรี เขต 1> ถ่ายทอดสด “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจาก สพป.ลพบุรี เขต 1 ผ่านระบบอินเทอร์เนต (Live Streaming)” เพื่อรับนโยบายเร่งด่วนการขับเคลื่อนงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ดำเนินการถ่ายทอดสด “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจาก สพป.ลพบุรี เขต 1 ผ่านระบบอินเทอร์เนต (Live Streaming)” เพื่อรับนโยบายเร่งด่วนการขับเคลื่อนงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดพร้อมกันจาก สพป.ลพบุรี เขต 1 สู่โรงเรียน ทั้ง 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอท่าวุ้ง อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอโคกสำโรง ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/รายงาน…

โชติรส เทียนดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)