เปิดเรือนเยือนถิ่น สืบศิลป์งานอาชีพ โรงเรียนบ้านทองมงคล

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน “เปิดเรือนเยือนถิ่น สืบศิลป์งานอาชีพ” ครั้งที่ 3 โรงเรียนบ้านทองมงคล โดยมี นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองมงคล คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทองมงคล ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมงาน “เปิดเรือนเยือนถิ่น สืบศิลป์งานอาชีพ” ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

งาน “เปิดเรือนเยือนถิ่น สืบศิลป์งานอาชีพ” ครั้งที่ 3 โรงเรียนบ้านทองมงคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษาวิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะเทคโนโลยีการสื่อสาร พร้อมทั้งเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพือ่พัฒนาตนเอง

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกทีนี่