รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต และสถานศึกษาที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถมีภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บำบัดรักษาและฟื้นฟูกรณีที่นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการเข้าร่วมดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เป็นอย่างดี รวมทั้งขอขอบคุณคณะติดตามเชิงประจักษ์ คณะทำงานสรุปและรายงานผลขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ตลอดจนคณะทางานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันดำเนินการโครงการและสรุปรายงานผล การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เสร็จสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

รายละเอียดไฟล์เอกสารดังไฟล์ลิงค์นี้ รายงานยาเสพติดปี 2562