สพฐ.เปิดการแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย ณ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ทปษ.สพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และกิจกรรมทักษะวิชาการของสถานศึกษา ในการพัฒนาเด็กและเยาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาค (ภาคใต้) โดยมีนายสุพจน์  มณีตันโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 (ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ซึ่งกิจกรรมนี้แบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ได้แก่ การเล่านิทาน การคัดลายมือ การอ่านเอาเรื่อง และการเขียนเรียงความ 2) กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ได้แก่ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ การประกวดศิลป์สร้างสรรค์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และการประกวดการนำเสนอสร้างสำนึกพลเมือง 3) การแข่งขันทักษะกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของครูผู้สอน ได้แก่ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับภาค เพื่อแข่งขันต่อระดับประเทศ ตลอดจนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนครูในสถานศึกษาที่อยู่ในโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่น โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 22 โรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 7 เขต ได้แก่ สพป.นราธิวาส เขต 1 เขต 2 เขต 3  สพป.ปัตตานี เขต 2 เขต 3 และ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เขต 3

ในโอกาสนี้ นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ทปษ.สพฐ. ได้กล่าวแก่คณะทำงานและผู้เข้าร่วมงานว่า กิจกรรมนี้เกิดขึ้นตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ท่านได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังของชาติ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทักษะนักเรียน พัฒนาคุณภาพครูผู้สอนให้มีนวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างในด้านต่าง ๆ และได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่หลากหลายร่วมกัน หลังจากผ่านกิจกรรมนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนและครูในสถานศึกษาที่อยู่ในโครงการฯ ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทักษะด้านต่าง ๆ และนำกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และนักเรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดทักษะของตนเองต่อไป

ข่าว : รุณฤดี เลาหะพันธ์

ภาพ : ว่าที่ ร.ต.มารุต  มณีโชติ