ศธ.จับมือหน่วยงาน 4 สังกัด ลงนามความร่วมมืออบรมครูด้วยระบบทางไกล เร่งสร้างศักยภาพครูยุคใหม่ พัฒนานักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ “การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดยบูรณาการกับหน่วยงาน 4 สังกัด” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจํานงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละองค์กร เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของทุกสังกัด ด้วยการอบรมครูระบบทางไกลผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) สร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูของสถานศึกษาในทุกสังกัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา และทุกจังหวัด และสร้างความร่วมมือของเครือข่ายโครงการในการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน

ในการดำเนินงานนี้ สสวท. จะเป็นศูนย์กลางการประสานงานโครงการดังกล่าวกับหน่วยงานเครือข่ายโครงการ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้สู่สถานศึกษาของทุกสังกัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษาในทุกจังหวัด พัฒนาหลักสูตรการอบรมให้แก่ครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์อบรมในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของหน่วยงานเครือข่ายโครงการฯ ด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์การอบรมอย่างเป็นระบบ

พร้อมกันนั้นจะพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของหน่วยงานเครือข่ายโครงการฯ ด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) ณ โรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมอย่างเป็นระบบ

สำหรับหน่วยงานเครือข่ายโครงการ ได้แก่ สพฐ. สช. สถ. และ กทม. จะจัดตั้งศูนย์การอบรมครูเพื่อขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ในสถานศึกษาของทุกสังกัด ครอบคลุม 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมพัฒนาที่จัดโดย สสวท. ทางด้านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกำกับดูแลสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) จะให้การอนุเคราะห์จัดสรรเวลาเพื่อการอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

“ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายการสร้างกำลังคนให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติได้” รมช.ศธ. กล่าว

ภาพ/ บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ งานข่าว ศนท.สพฐ.