ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2

 

26 กุมภาพันธ์  2563  นายวีระ   แข็งกสิการ  ผู้ตรวจราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 นำคณะตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องพระพรมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑล(จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพฯ)  รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเด็นการตรวจราชการภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  การสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม   และการปรับสมดุลและการบริหารจัดการจัดการภาครัฐ  โดยมี นายกนก  ปิ่นตบแต่ง   ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  นายจิระชัย  ทีคำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครปฐม และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้ารับนโยบายจากผู้ตรวจราชการ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายและจุดเน้น  ของกระทรวงศึกษาธิการ   พร้อมทั้งเสนอปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง