สพฐ.มอบโล่รางวัลการคัดเลือกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาประสบผลสําเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานมอบโล่รางวัลการคัดเลือกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสําเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2562 โดยมี ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับมอบรางวัล เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือก พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสําเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกําลังใจแก่สถานศึกษาที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเป็นแบบอย่างสําหรับสถานศึกษานําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ประสบผลสําเร็จ ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกระดับชั้นต่อไป

สำหรับผลการคัดเลือกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสําเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสําเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2562

รางวัลระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33

รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1, โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 และโรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42

รางวัลระดับดี ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4

และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8

รางวัลระดับชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต 1, โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 และโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม สพม. เขต 36

สถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสําเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2562

รางวัลระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กรุงเทพมหานคร

รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลําปาง เขต 1, โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 และโรงเรียนวิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1

รางวัลระดับดี ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ สพป.พัทลุง เขต 1, โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 และโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

รางวัลระดับชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป.กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป.ชลบุรี เขต 1

และโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1

สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสําเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2562  รางวัลระดับดี ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สพป.สกลนคร เขต 1

ภาพ/ บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ งานข่าว ศนท.สพฐ.