สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป. สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยมี นางเยาวภา รัตนบัลลังค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพของสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ จากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าวนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ระดับขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 รวมทั้งกำหนดให้จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีจึงจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ขึ้นเพื่อทบทวน ความเข้าใจ นำไปสู่การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งหมด 99 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากร คณะศึกษานิเทศก์ นำโดย ท่าน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบโดย นางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี