เลขาธิการ กพฐ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 พร้อมกับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน ซึ่งมีนักเรียนเข้าสอบ 2,701 คน โดยการสอบโอเน็ตของชั้น ม.6 ปีนี้ จัดขึ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 มีผู้มีสิทธิ์สอบ 378,132 คน มีศูนย์สอบ 17 ศูนย์ สนามสอบ 395 สนาม ห้องสอบ 15,330 ห้อง ซึ่งในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ สอบ 3 วิชา ได้แก่ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวันที่ 1 มีนาคม สอบ 2 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ประกาศผลสอบวันที่ 27 มีนาคม 2563 นี้

หลังจากตรวจเยี่ยมสนามสอบ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวว่า โดยภาพรวมของการจัดสอบโอเน็ต ม.6 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกันบริหารจัดการและวางแผนขั้นตอนการจัดสอบอย่างรอบคอบ ทั้งในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัย การป้องกันการทุจริตในระหว่างสอบ การจัดเก็บข้อสอบ เพื่อให้มีความยุติธรรมและโปร่งใสในการจัดสอบมากที่สุด รวมถึงเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนอาจมีความกังวลใจในเรื่องนี้

“สำหรับการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ได้มีการออกมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดดังกล่าว โดยให้ศูนย์สอบ และสนามสอบ O-NET ทุกแห่ง พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม อาทิ อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสามารถใส่หน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบได้ พร้อมขอความร่วมมือให้สนามสอบจัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือสบู่สำหรับล้างมือ อีกทั้งให้สนามสอบตรวจสอบผู้เข้าสอบ กรณีพบผู้เข้าสอบที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ต้องให้สวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือสบู่สำหรับล้างมือ โดยอาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วมตรวจคัดกรอง และในกรณีมีผู้ที่มีอาการต้องสงสัย ให้คัดแยกมานั่งสอบในห้องสอบพิเศษ” รมว.ศธ. กล่าว

ในส่วนของการสอบโอเน็ต ชั้น ม.6 ปีนี้ มีผู้มีสิทธิ์สอบ 378,132 คน ใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 80 ข้อ (100 คะแนน) ใน 5 สาระวิชา ได้แก่ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาสอบวิชาละ 120 นาที โดยมีศูนย์สอบทั้งหมด 17 ศูนย์ ในกรุงเทพมหานคร 5 ศูนย์ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศูนย์สอบในส่วนภูมิภาค 12 ศูนย์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จากนั้น เลขาธิการ กพฐ. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง โดยสนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี มีผู้มีสิทธิ์สอบ 1,140 คน แบ่งเป็นนักเรียนปกติ 1,139 คน และนักเรียนพิเศษ 1 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มาจาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ โรงเรียนแม่พระฟาติมา และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดประกาศผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนและต้นสังกัดได้นำผลการสอบ O-NET ไปวางแผนการจัดการศึกษาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ข่าว : อัจฉรา / ฐิติมา
ภาพ : กำธร / ธวัชชัย