นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ “ป้องกันการทุจริต”

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ “ป้องกันการทุจริต” หลังจากนั้นได้กล่าวต้อนรับ
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑  และศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง