สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้น ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้น ป.๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑