ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ และคณะรอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในสังกัดร่วมประชุมและรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ รายการ ” พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น.นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
คณะรอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมและรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน”
และ รายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แจ้งข้อราชการการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการและ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำนโยบายเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑