สพป.ลำปาง เขต 1 ติดตามตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2563 สพป.ลำปาง เขต 1 นำโดย นางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 นายสมคิด ธรรมสิทธิ์  และ นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง  อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่เมาะ และอำเภองาว จังหวัดลำปาง การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางการจัดการสอบฯ